Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

 1. Kto som?

Prevádzkovateľ:         Ing. Radka Mikulková

Miesto podnikania:    90501 Senica, Cyrila Gallaya 5074/2

IČO:                           54 901 979

Zapísaný:                    v Živnostenskom registri Okresného úradu Senica, číslo živ.reg.: 240-31136

Emailová adresa:        info@cupilupi.sk

Telefónne číslo:         +421907865620

 1. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

 

Účelom je

 1. uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy,
 2. spracúvanie osobných údajov z dôvodu splnenia povinností podľa osobitných predpisov (daňové zákony a pod.)

 

 1. Na akom základe spracúvame osobné údaje?
 1. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia zmluvy.

 1. Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

 1. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme a prečo?

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník (spracovanie účtovnej agendy), Poštový prepravca (doručenie tovaru), Dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie)

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

 1. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (napr. podľa § 101 Občianskeho zákonníka je premlčacia doba na uplatnenie práv a povinností z uzavretej zmluvy trojročná – uchovávanie osobných údajov po dobu 3 rokov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu a to po dobu 10 rokov.

 1. Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

 

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“)

Dotknutá osoba má právo vedieť zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame.

 1. na opravu osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal opatrenia, aby uchovával presné, úplné a aktuálne osobné údaje.

 • na vymazanie osobných údajov (tzv. právo na zabudnutie)

Dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov, ak sú na to splnené zákonom uvedené dôvody, a to najmä:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané,

– súhlas bol odvolaný,

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne, a pod.

Žiadosti o výmaz osobných údajov nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

– splnenie zákonnej povinnosti,

– na účel archivácie, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 1. na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže pri splnení zákonných podmienok požiadať, aby sa prestali používať osobné údaje, a to najmä

– počas obdobia overenia správnosti osobných údajov, v prípade namietnutia správnosti osobných údajov,

 – počas obdobia overenia, či prevádzkovateľ má relevantný účel spracúvania,

– počas obdobia overenia, či oprávnené záujmy prevažujú nad oprávnenými záujmami.

 1. namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípade pochybností, či je na spracúvanie osobných údajov právny dôvod, príp. namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

 1. na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi. Toto právo na prenosnosť sa týka len tých osobných údajov, ktoré boli poskytnuté na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

 • odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán

Dotknutá osoba má právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kupujúci ako dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@cupilupi.sk, telefónne číslo +421907865620, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

 

 1. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v tomto dokumente, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť zmluvu, o ktorú záujemca prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy.

Ochrana a bezpečnosť spracúvaných osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Za týmto účelom sme prijali všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia (napr. využívame zabezpečený web priestor, platné antivírusové programy, zaheslované technické zariadenia, šifrovanie správ a pod.)